محصولات

محصولات

محصولات صنایع سیمان نهاوند

سیمان پرتلند نوع یک(پ1 )

برای مصارف عمومی، هنگامی که مشخصات ویژه‌ای مطابق آن چه که برای دیگر انواع سیمان مشخص شده است مورد نیاز نباشد در ساخت ملات و بتن کاربرد دارد. و مطابق استاندارد ملی شماره 389 ایران دارای رده‌های مقاومت 32.5 ،42.5 و 52.5 می‌باشد. طبق استاندارد ملی شماره 389 ايران به عنوان سيمان پرتلند، سيمانی معمولی با مقاومت مكانيكی متوسط می‌باشد.

سیمان پرتلند نوع دو (پ 2)

برای کاربرد‌های عمومی بخصوص در مواقعی که مقاومت متوسط در برابر حمله سولفات ها مورد نیاز است و دارای رده‌های مقاومت 32.5 و 42.5 می‌باشد.

سیمان نوع پنج (پ 5)

طبق استاندارد ملی شماره 389 ایران به عنوان سیمان پرتلنداصلاح شده، مصرف ویژه آن در ساخت بتن‌هایی است كه حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و سیمان پرتلند ضد سولفات با مقاومت شیمیایی بالا به جهت استفاده در شرایط محیطی كاملاً خورنده و مرطوب، تعریف شده است.

سیمان پرتلند پوزولانی (پ پ)

مخلوطی است از حد اکثر 15 درصد پوزولان طبیعی و دست کم 85 درصد کلینکر یا سیمان پرتلند با نرمی مشخص که در مجاورت آب به صورت جسمی چسبنده در مصارف ساختمانی به کار می‌رود و با علامت ( پ.پ ) عرضه می‌شوند. با استفاده از سیمان پوزولانی از نفوذ پذیری بتن کاسته که موجب دوام و افزایش مقاومت نهایی بتن خصوصاً بتن های حجیم در برابر املاح و مواد خورنده بتن و آرماتور می‌گردد.

سیمان پرتلند آهکی (پ آ)

سیمان پرتلند آهکی ماده چسباننده هیدرولیکی از خانواده سیمان پرتلند است که از آسیاب نمودن 6 الی 20 درصد سنگ آهک ویژه و درصد مناسبی سنگ گچ به همراه حد اقل 80 درصد کلینکر سیمان پرتلند بدست می‌آید و در تهیه ملات و بتن در کلیه مواردی که سیمان نوع یک 32.5 به کار می‌رود، کاربرد دارد حفظ آب این سیمان نسبت به سیمان پرتلند معمولی بهتر و قابلیت پمپ شوندگی بتن ساخته شده با آن ارتقاء می‌یابد.

محصولات صنایع سیمان نهاوند

سیمان پرتلند نوع یک(پ1 )

برای مصارف عمومی، هنگامی که مشخصات ویژه‌ای مطابق آن چه که برای دیگر انواع سیمان مشخص شده است مورد نیاز نباشد در ساخت ملات و بتن کاربرد دارد. و مطابق استاندارد ملی شماره 389 ایران دارای رده‌های مقاومت 32.5 ،42.5 و 52.5 می‌باشد. طبق استاندارد ملی شماره 389 ايران به عنوان سيمان پرتلند، سيمانی معمولی با مقاومت مكانيكی متوسط می‌باشد.

سیمان پرتلند نوع دو (پ 2)

برای کاربرد‌های عمومی بخصوص در مواقعی که مقاومت متوسط در برابر حمله سولفات ها مورد نیاز است و دارای رده‌های مقاومت 32.5 و 42.5 می‌باشد.

سیمان نوع پنج (پ 5)

طبق استاندارد ملی شماره 389 ایران به عنوان سیمان پرتلنداصلاح شده، مصرف ویژه آن در ساخت بتن‌هایی است كه حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و سیمان پرتلند ضد سولفات با مقاومت شیمیایی بالا به جهت استفاده در شرایط محیطی كاملاً خورنده و مرطوب، تعریف شده است.

سیمان پرتلند پوزولانی (پ پ)

مخلوطی است از حد اکثر 15 درصد پوزولان طبیعی و دست کم 85 درصد کلینکر یا سیمان پرتلند با نرمی مشخص که در مجاورت آب به صورت جسمی چسبنده در مصارف ساختمانی به کار می‌رود و با علامت ( پ.پ ) عرضه می‌شوند. با استفاده از سیمان پوزولانی از نفوذ پذیری بتن کاسته که موجب دوام و افزایش مقاومت نهایی بتن خصوصاً بتن های حجیم در برابر املاح و مواد خورنده بتن و آرماتور می‌گردد.

سیمان پرتلند آهکی (پ آ)

سیمان پرتلند آهکی ماده چسباننده هیدرولیکی از خانواده سیمان پرتلند است که از آسیاب نمودن 6 الی 20 درصد سنگ آهک ویژه و درصد مناسبی سنگ گچ به همراه حد اقل 80 درصد کلینکر سیمان پرتلند بدست می‌آید و در تهیه ملات و بتن در کلیه مواردی که سیمان نوع یک 32.5 به کار می‌رود، کاربرد دارد حفظ آب این سیمان نسبت به سیمان پرتلند معمولی بهتر و قابلیت پمپ شوندگی بتن ساخته شده با آن ارتقاء می‌یابد.

آنالیز مواد محصولات تولیدی صنایع سیمان نهاوند

سیمان پرتلند تیپ دو - 425

طبق استاندارد ملی شماره 389 ایران به عنوان سیمان پرتلنداصلاح شده، مصرف ویژه آن در ساخت بتنهایی است كه حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات به آنها در حد متوسط باشد.

بزن بریم