مناقصه‌ها

مناقصه‌ها

تالار مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه کننده خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و بکارگیری خودروهای استیجاری برای امور جاری شرکت سیمان هگمتان (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه کننده خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و بکارگیری خودروهای استیجاری…
تالار مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه کننده خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و بکارگیری خودروهای استیجاری برای امور جاری شرکت سیمان هگمتان (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه کننده خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و بکارگیری خودروهای استیجاری…