محصولات

آنالیز سیمان پرتلند پوزولانی صنایع سیمان نهاوند:

RemarksResultRange of ASTMMethodUnitUnitTest ParametersNo
3.00Max 5.0ASTM C-114%LOILoss on Ignition1
23.10ASTM C-114%SiO2Silicon Dioxide2
5.30ASTM C-114%Al2O3Aluminium Oxide3
3.50ASTM C-114%Fe2O3Ferric Oxide4
58.0-ASTM C-114%CaOCalcium Oxide5
1.50Max 6.0ASTM C-114%MgOMagnesium Oxide6
2.50Max 4.00ASTM C-114%SO3Sulfur Trioxide7
0.45-ASTM C-114%Na2OSodium Oxide8
0.95-ASTM C-114%K2OPotassium Oxide9
2.50ASTM C-114%IRInsoluble Residue10
-Bouge Method%C3STricalcium Silicate11
-Bouge Method%C2SDicalcium Silicate12
-Bouge Method%C3ATricalcium Aluminate13
-Bouge Method%C4AFCalcium Alumino Ferrite14
1.0ISO774F.CaOFree Cao15
3400Min 3000ASTM C-204Cm2/grFineness Blaine16
12.0%45µFineness Sieve17
0.290µFineness Sieve18
26-ASTM C-178%Water for Normal Consistency19
--ASTM C-191Setting Time - Vicat Test20
170Min 60ASTM C-191MinInitinal21
3:40Max 420ASTM C-191MinFinal22
165-ASTM C-109kg/cm22daysCompressive Strength23
200Min 100ASTM C-109kg/cm23daysCompressive Strength24
280Min 175ASTM C-109kg/cm27daysCompressive Strength25
380Min 300ASTM C-109kg/cm228daysCompressive Strength26
0.1Max 0.8ASTM C-151%Autoclave Expansion27

Quality Control .Lab ISO/IEC 17025:2005

Interpretation Sample:

Lab Manager: F.Aboulghazi

Factory Manager: H.Sabzali

NCOCL-FO48-R02

پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند
سفارش
MSDS

برگه اطلاعات ایمنی مواد

آنالیز سیمان پرتلند پوزولانی صنایع سیمان نهاوند:

ResultRange of ASTMMethodUnitTest Parameters
3.00Max 5.0ASTM C-114LOI%Loss on Ignition
23.10ASTM C-114SiO2%Silicon Dioxide
5.30ASTM C-114Al2O3%Aluminium Oxide
3.50ASTM C-114Fe2O3%Ferric Oxide
58.0-ASTM C-114CaO%Calcium Oxide
1.50Max 6.0ASTM C-114MgO%Magnesium Oxide
2.50Max 4.00ASTM C-114SO3%Sulfur Trioxide
0.45-ASTM C-114Na2O%Sodium Oxide
0.95-ASTM C-114K2O%Potassium Oxide
2.50ASTM C-114IR%Insoluble Residue
-Bouge MethodC3S%Tricalcium Silicate
-Bouge MethodC2S%Dicalcium Silicate
-Bouge MethodC3A%Tricalcium Aluminate
-Bouge MethodC4AF%Calcium Alumino Ferrite
1.0ISO774F.CaOFree Cao
3400Min 3000ASTM C-204Cm2/grFineness Blaine
12.0%45µFineness Sieve
0.290µFineness Sieve
26-ASTM C-178%Water for Normal Consistency
--ASTM C-191Setting Time - Vicat Test
170Min 60ASTM C-191MinInitinal
3:40Max 420ASTM C-191MinFinal
165-ASTM C-109kg/cm2-2daysCompressive Strength
200Min 100ASTM C-109kg/cm2-3daysCompressive Strength
280Min 175ASTM C-109kg/cm2-7daysCompressive Strength
380Min 300ASTM C-109kg/cm2-28daysCompressive Strength
0.1Max 0.8ASTM C-151%Autoclave Expansion

Quality Control .Lab ISO/IEC 17025:2005

Interpretation Sample:

Lab Manager: F.Aboulghazi

Factory Manager: H.Sabzali

NCOCL-FO48-R02

پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند
سفارش
MSDS

برگه اطلاعات ایمنی مواد

سایر محصولات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.