محصولات

آنالیز سیمان پرتلند تیپ یک – 325 صنایع سیمان نهاوند:

RemarksResultRange of ASTMMethodUnitUnitTest ParametersNo
1.9Max 3.0ASTM C-114%LOILoss on Ignition1
20.80ASTM C-114%SiO2Silicon Dioxide2
5.00ASTM C-114%Al2O3Aluminium Oxide3
3.90ASTM C-114%Fe2O3Ferric Oxide4
63.0-ASTM C-114%CaOCalcium Oxide5
2.00Max 6.0ASTM C-114%MgOMagnesium Oxide6
2.30Max 3.0ASTM C-114%SO3Sulfur Trioxide7
0.35-ASTM C-114%Na2OSodium Oxide8
0.85-ASTM C-114%K2OPotassium Oxide9
0.42Max 1.5ASTM C-114%IRInsoluble Residue10
52.6-Bouge Method%C3STricalcium Silicate11
19.8-Bouge Method%C2SDicalcium Silicate12
6.7-Bouge Method%C3ATricalcium Aluminate13
11.9-Bouge Method%C4AFCalcium Alumino Ferrite14
Max 36003200Min 3000ASTM C-204Cm2/grFineness Blaine15
10.0%45µFineness Sieve16
0.290µFineness Sieve17
26-ASTM C-178%Water for Normal Consistency18
--ASTM C-191Setting Time - Vicat Test19
130Min 45ASTM C-191MinInitinal20
3:10Max 375ASTM C-191MinFinal21
190-ASTM C-109kg/cm22daysCompressive Strength22
220ASTM C-109kg/cm23daysCompressive Strength23
310Min 200ASTM C-109kg/cm27daysCompressive Strength24
400Min 325ASTM C-109kg/cm228daysCompressive Strength25
0.06Max 0.8ASTM C-151%Autoclave Expansion26

Quality Control .Lab ISO/IEC 17025:2005

Interpretation Sample:

Lab Manager: F.Aboulghazi

Factory Manager: H.Sabzali

NCOCL-FO48-R02

تیپ یک - 325

سیمان پرتلند
سفارش
MSDS

برگه اطلاعات ایمنی مواد

آنالیز سیمان پرتلند تیپ یک – 325 صنایع سیمان نهاوند:

ResultRange of ASTMMethodUnitTest Parameters
1.9Max 3.0ASTM C-114LOI%Loss on Ignition
20.80ASTM C-114SiO2%Silicon Dioxide
5.00ASTM C-114Al2O3%Aluminium Oxide
3.90ASTM C-114Fe2O3%Ferric Oxide
63.0-ASTM C-114CaO%Calcium Oxide
2.00Max 6.0ASTM C-114MgO%Magnesium Oxide
2.30Max 3.0ASTM C-114SO3%Sulfur Trioxide
0.35-ASTM C-114Na2O%Sodium Oxide
0.85-ASTM C-114K2O%Potassium Oxide
0.42Max 1.5ASTM C-114IR%Insoluble Residue
52.6-Bouge MethodC3S%Tricalcium Silicate
19.8-Bouge MethodC2S%Dicalcium Silicate
6.7-Bouge MethodC3A%Tricalcium Aluminate
11.9-Bouge MethodC4AF%Calcium Alumino Ferrite
3200Min 3000ASTM C-204Cm2/grFineness Blaine
10.0%45µFineness Sieve
0.290µFineness Sieve
26-ASTM C-178%Water for Normal Consistency
--ASTM C-191Setting Time - Vicat Test
130Min 45ASTM C-191MinInitinal
3:10Max 375ASTM C-191MinFinal
190-ASTM C-109kg/cm2-2daysCompressive Strength
220ASTM C-109kg/cm2-3daysCompressive Strength
310Min 200ASTM C-109kg/cm2-7daysCompressive Strength
400Min 325ASTM C-109kg/cm2-28daysCompressive Strength
0.06Max 0.8ASTM C-151%Autoclave Expansion

Quality Control .Lab ISO/IEC 17025:2005

Interpretation Sample:

Lab Manager: F.Aboulghazi

Factory Manager: H.Sabzali

NCOCL-FO48-R02

تیپ یک - 325

سیمان پرتلند
سفارش
MSDS

برگه اطلاعات ایمنی مواد

سایر محصولات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.