محصولات

آنالیز سیمان پرتلند تیپ پنج – 325 صنایع سیمان نهاوند:

RemarksResultRange of ASTMMethodUnitUnitTest ParametersNo
2.00Max 3.0ASTM C-114%LOILoss on Ignition1
21.10ASTM C-114%SiO2Silicon Dioxide2
4.50ASTM C-114%Al2O3Aluminium Oxide3
4.50ASTM C-114%Fe2O3Ferric Oxide4
62.9-ASTM C-114%CaOCalcium Oxide5
1.70Max 6.0ASTM C-114%MgOMagnesium Oxide6
2.05Max 2.30ASTM C-114%SO3Sulfur Trioxide7
0.28-ASTM C-114%Na2OSodium Oxide8
0.80-ASTM C-114%K2OPotassium Oxide9
0.40Max 1.5ASTM C-114%IRInsoluble Residue10
53.1-Bouge Method%C3STricalcium Silicate11
20.3-Bouge Method%C2SDicalcium Silicate12
4.3-Bouge Method%C3ATricalcium Aluminate13
13.7-Bouge Method%C4AFCalcium Alumino Ferrite14
0.9ISO774F.CaOFree Cao15
Max 36003200Min 2600ASTM C-204Cm2/grFineness Blaine16
10.0%45µFineness Sieve17
0.290µFineness Sieve18
26-ASTM C-178%Water for Normal Consistency19
--ASTM C-191Setting Time - Vicat Test20
150Min 45ASTM C-191MinInitinal21
3:30Max 375ASTM C-191MinFinal22
185-ASTM C-109kg/cm22daysCompressive Strength23
210ASTM C-109kg/cm23daysCompressive Strength24
300Min 160ASTM C-109kg/cm27daysCompressive Strength25
400Min 325ASTM C-109kg/cm228daysCompressive Strength26
0.07Max 0.8ASTM C-151%Autoclave Expansion27

Quality Control .Lab ISO/IEC 17025:2005

Interpretation Sample:

Lab Manager: F.Aboulghazi

Factory Manager: H.Sabzali

NCOCL-FO48-R02

تیپ پنج - 325

سیمان پرتلند
سفارش
MSDS

برگه اطلاعات ایمنی مواد

آنالیز سیمان پرتلند تیپ پنج – 325 صنایع سیمان نهاوند:

ResultRange of ASTMMethodUnitTest Parameters
2.00Max 3.0ASTM C-114LOI%Loss on Ignition
21.10ASTM C-114SiO2%Silicon Dioxide
4.50ASTM C-114Al2O3%Aluminium Oxide
4.50ASTM C-114Fe2O3%Ferric Oxide
62.9-ASTM C-114CaO%Calcium Oxide
1.70Max 6.0ASTM C-114MgO%Magnesium Oxide
2.05Max 2.30ASTM C-114SO3%Sulfur Trioxide
0.28-ASTM C-114Na2O%Sodium Oxide
0.80-ASTM C-114K2O%Potassium Oxide
0.40Max 1.5ASTM C-114IR%Insoluble Residue
53.1-Bouge MethodC3S%Tricalcium Silicate
20.3-Bouge MethodC2S%Dicalcium Silicate
4.3-Bouge MethodC3A%Tricalcium Aluminate
13.7-Bouge MethodC4AF%Calcium Alumino Ferrite
0.9ISO774F.CaOFree Cao
3200Min 2600ASTM C-204Cm2/grFineness Blaine
10.0%45µFineness Sieve
0.290µFineness Sieve
26-ASTM C-178%Water for Normal Consistency
--ASTM C-191Setting Time - Vicat Test
150Min 45ASTM C-191MinInitinal
3:30Max 375ASTM C-191MinFinal
185-ASTM C-109kg/cm2-2daysCompressive Strength
210ASTM C-109kg/cm2-3daysCompressive Strength
300Min 160ASTM C-109kg/cm2-7daysCompressive Strength
400Min 325ASTM C-109kg/cm2-28daysCompressive Strength
0.07Max 0.8ASTM C-151%Autoclave Expansion

Quality Control .Lab ISO/IEC 17025:2005

Interpretation Sample:

Lab Manager: F.Aboulghazi

Factory Manager: H.Sabzali

NCOCL-FO48-R02

تیپ پنج - 325

سیمان پرتلند
سفارش
MSDS

برگه اطلاعات ایمنی مواد

سایر محصولات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.