گزارش های مالی

گزارش های مالی

صورت‌های مالی حسابرسی شده

سال 1401

صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1401

گزارش‌های فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی

سال 1401

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال منتهی به 30 دی‌ماه 1401

گزارش‌های کنترل‌های داخلی

سال 1402

گزارش کنترل‌های داخلی در تاریخ 30 دی‌ماه 1402

سود سهام

سال 1402

زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1402