گواهینامه‌ها

گواهینامه‌ها

گواهینامه‌ها

آرمان ثنایی

مدیر عامل

سیمان پرتلند تیپ دو - 325

طبق استاندارد ملی شماره 389 ایران به عنوان سیمان پرتلنداصلاح شده، مصرف ویژه آن در ساخت بتنهایی است كه حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات به آنها در حد متوسط باشد.

بزن بریم